ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਤਨਪਾਨ ਅਤੇ ਭੋਜਨ - ਪੰਜਾਬੀ Punjabi

 Home / Poshan Videos / ਪੰਜਾਬੀ / ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਤਨਪਾਨ ਅਤੇ ਭੋਜਨPrevious     Next

Download for Laptop | Tablet | SmartPhone | BasicPhone

Install HealthPhone Poshan Mobile App in Punjabi

Install Poshan Punjabi mobile app

This app works offline; all videos are included within the app.

ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਤਨਪਾਨ ਅਤੇ ਭੋਜਨ - ਪੰਜਾਬੀ Punjabi

ਜਨਮ ਦੇ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਂ ਦਾ ਗਾੜ੍ਹਾ, ਪਹਿਲਾ ਦੁੱਧ (ਕੋਲੋਸਟ੍ਰਮ) ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੁੱਧ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਓ ਅਤੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ।

ਕੋਲੋਸਟ੍ਰਮ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਸ ਪਰਿਪੱਕ ਦੁੱਧ ਲਈ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਦੀ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੂ ਜੋ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਲੋਸਟ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਕ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਤਨਪਾਨ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਦਸਤ ਜਾਂ ਨਿਊਮੋਨੀਆ ਵਰਗੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਆਮ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਗ ਦੌਰਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰਪਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੱਤਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ, ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਦੀਆ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਭਿੰਨ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਵਾਲਾ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ, ਉਚਿਤ, ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਪੂਰਕ ਪੋਸ਼ਣ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਛੇਂਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3-4 ਵਾਰ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਤਨਪਾਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵੀਡਿਓ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨਤੀਜਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਮੁਦਾਇ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਸਤਰ ਤੇ ਸਮੁਦਾਇ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ।

ਤਿਆਰਕਰਤਾ: ਮੰਤਰਾਲਾ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਯੂਨੀਸੈਫ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਕ੍ਰਿਅ ਸਮੱਰਥਨ ਦੇ ਨਾਲ।

 
  • Indian Academny of Pediatrics
  • HealthPhone
  • Vodafone India
  • Ministry of Women and Child Development
  • UNICEF India

About IAP HealthPhone

An initiative of HealthPhone™, conducted under the aegis of Indian Academy of Pediatrics, in partnership with the Ministry of Women and Child Development, UNICEF, Aamir Khan and with support from Vodafone.

The objective of this nationwide campaign against malnutrition is to address issues of status of women, the care of pregnant mothers and children under two, breastfeeding and the importance of balanced nutrition and health. The focus is on women between 13 and 35 years of age and their family members.


Read more